สุขภาพเรา ใครเล่าจะ (ช่วย) ดูแล

บทความฉบับนี้ ได้ลงพิมพ์ในเอกสารงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ เมือต้นเดือนตุลา ที่ผ่านมาค่ะ ต้องขอบคุณเรี่ยวแรงหลัก (ดูจากน้ำหนักหรือเปล่าจ๊ะ) คือ น้องแชมป์ ชัชชัย และ น้องโอ พวกเราช่วยกันทำงาน ข้อมูลเหล่านี้ ไม่น่าเชื่อว่า ไปนำเสนอ ณ ต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่ในเมืองไทย ไม่ค่อยส่ง สาร เท่าไรนัก วันนี้โอกาสดีค่ะ ฟ้างามยามต้นของฤดูหนาว เรียนเชิญหาความสำราญ กันค่ะ

สรา อาภรณ์ ชัชชัย ธนโชคสว่าง กุณฑลีย์ บังคลาดานาลา

ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกับแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ และแรงงานนอกระบบ 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มค้าขาย กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง กลุ่มแท็กซี่ และกลุ่มซาเล้ง แรงงานนอกระบบเหล่านี้มีความเสี่ยงจากการทำงานไม่แตกต่างจากกลุ่มแรงงานในระบบ แต่แรงงานนอกระบบยังขาดกลไกการดูแลสุขภาพตามความเสี่ยง จากการทำงานวิจัยในพื้นที่ของศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มซาเล้ง พบว่า เมื่อแรงงานนอกระบบเกิดอาการเจ็บป่วย กลุ่มแรงงานนอกระบบ จะเข้ารับการรักษากับสถานบริการของรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข และในการเข้ารับบริการนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มิได้ทำการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำงาน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อทำการรักษาโรคหรืออาการผิดปกตินั้น นอกจากนี้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงต่างๆ จากการทำงานเพื่อเชื่อมโยงถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากการทำงาน

เมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า มีความเสี่ยงหลักจากท่าทางการทำงานและพฤติกรรมการทำงาน เช่นการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มค้าขาย กลุ่มมอเตอร์ไซด์ กลุ่มแท็กซี่ และกลุ่มซาเล้ง ทำงานในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ และยังมีความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารมลพิษจากการจราจร เช่น โทลูอีน ส่งมีผลต่อการระบบการทำงานของร่างกายในอนาคตได้

เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบ ยังคงต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงที่หลากหลาย มีโอกาสเกิดอันตราย การบาดเจ็บหรือโรคจากการทำงานได้ แต่กลุ่มแรงงานนอกระบบนี้ยังคงขาดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตามความเสี่ยง ขาดผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรืออาชีวอนามัย ที่นำไปสู่การส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ที่เหมาะสม ดังนั้น การจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบจึงเป็นสิ่งที่มีจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ ต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s