อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

เมื่อคิดถึงเกษตรกรกับงานอาชีวอนามัยแล้ว คนส่วนใหญ่จะคิดถึงระดับสารเคมีในเลือดกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความปลอดภัยในงานเกษตรกรรมมีหลากหลายเรื่องที่ต้องคำนึงถึง หัวข้อเรื่องยาวๆ ข้างบน คือชื่อหนังสือ ซึ่งเป็นผลระหว่างการดำเนินงาน ในโครงการนี้ หากจะย้อนถามกันว่า “แล้วอาจารย์ไปร่วมโครงการกับเขาได้อย่างไร” คำตอบ คือ

อันเนื่องมาจากการที่ต้องทำให้เกิดปาล์มน้ำมันทีี่่มีมาตรฐานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คนผลิตต้องได้รับความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

นี่คือข้อกำหนดในมาตรฐาน RSPO เป็นภาษาไทยว่า มาตรฐานปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน

จึงเป็นที่มาและที่ไป ทำให้ได้เกี่ยวข้องกับโครงการดีๆเช่นนี้ โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือของสหพันธรัฐเยอรมันนีและประเทศไทย

วันนี้ขอเขียนสั้นๆ ก่อนว่า ในที่มาที่ไป อันเป็นประโยชน์จากการขีดเขียนBlog นี้ว่า ทางโครงการได้พยายามหาผู้ที่ทำงานด้านอาชีวอนามัยในเกษตรกรรม และแล้ว ก็มาพบบทความ ที่ผู้เขียนมีความตั้งใจทำงานอาชีวอนามัยกับกลุ่มแรงงานที่ยังไม่มีกลไกภาครัฐเข้าดูแลอย่างเป็นรูปธรรม อันรวมถึงแรงงานภาคเกษตร

ด้วยความเข้าใจ ร่วมกัน เห้นพ้องต้องกัน กับโครงการดีๆ  จึงได้เกิดเครื่องไม้เครื่องมือ และวิธีการหลากหลาย สำหรับวันนี้ขอนำเสนอหนังสือดีเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ถูกนำไปใช้ครั้งแรกเป็นเครื่องมือส่งเสริมตัวแกนนำเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการ และกำลังจะถูกนำไปขยายต่อไปถึงตัวเกษตกรอีกหลายร้อยหลายพันคนต่อไป

รศ.ดร.สรา อาภรณ์

 

ภูมิใจที่สุดแล้ว Palm Oil , Mahidol และอีกด้านสัญลักษณ์ของประเทศผู้ทำให้เกิดโครงการดีๆ

Danke, Deutschland

thank you ,Germany

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s