อาชีวอนามัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลับมาประจำการอีกรอบแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องขอให้เขียนบทความกึ่งๆวิชาการเล่าเรื่อง “งานของอาจารย์” ที่ทำ จึงได้กลับไปนั่ง รื้อ เอกสารทบทวน เรื่อง วันเดือนปี พศ. ค้นหารูปภาพ แล้วทำให้คิดถึง บ้านเลือก โพธาราม

งานที่ทำเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มทำตุ๊กตา เป็นโครงการนำร่องเรื่องอาชีวอนามัยเชิงรุก ผ่านการสร้างอาสาสมัครอาชีวอนามัยนั้น เห็นเป็นรูปธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดจากโครงการหรือยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นั้น คือพัฒนาศักยภาพของอปท. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คิดพิจารณาเรื่อง”อาชีวอนามัย” มากขึ้น

เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา มีโอกาสพบกับท่านรองประภาภรณ์ แห่งเทศบาลตำบลบ้านเลือกซึ่งเคยทำงานร่วมกันในพื้นที่บ้านเลือก ปรากฏว่า ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีใหญ่ กล่าวคำว่า “อาชีวอนามัย” อย่างสนิทสนม ทำให้คนทำงานอย่างเราๆ รู้สึกไม่เสียดายเวลา ไม่เสียดายแรงงานที่ทุ่มเทไป จากรายงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กล่าวถึงผลการศึกษาของศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ม.มหิดล ว่า

“จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้นำไปสู่การออกแบบการส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มอาชีพร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลบ้านเลือก (ชื่อหน่วยงาน ณ เวลานั้น)  กลุ่มอาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเลือกได้มีการบรรจุเรื่องการดูแลสุขภาพของกลุ่มอาชีพไว้ในแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยมีข้อพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เช่น การออกแบบอุปกรณ์มีคม รูปแบบระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมเป็นต้น”

ไม่เสียดายเวลาที่สิ้นไปค่ะ ท่านรอง

ขอบพระคุณอีกครั้ง

อาจารย์สรา

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s