17 มีนาคม 2552

17 มีนาคม 2552

 

วันนี้คุณแพท ชัฎสรวง หลวงพล เป็นนางเอก ตัวชูโรง ซึ่งจะนำคุยกันในเรื่องสวัสดิการกลุ่มอาชีพ สำหรับอาจารย์สรา อาจจะเป็นตัวถล่มโรงต่อไป เรื่องสำคัญของวันนี้จะเป็นเรื่องแนวทางสวัสดิการชุมชนกลุ่มอาชีพ  แต่ก่อนจะเริ่มกิจกรรมจะมีการพุดคุยเรื่องความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ

 

คุณรุ่งศรี จากโรงพยาบาลโพธาราม แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน HPH Health Promoting Hospital ส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็คือการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านเลือก ซึ่งเป็นความร่วมมือจากคนในพื้นที่อย่างดี

 

ท่านรองประภาภรณ์ นำเสนอต่อไปว่า ในอนาคตจะเป็นหน้าที่ของพื้นที่ ที่จะทำงานบูรณาการกับหลายหน่วยงานในพื้นที่จากกระทรวงต่างๆ และยังโยนลูกไปที่อสอช. ต่อไปในอนาคตอาจต้องทำหน้าที่อบรมกลุ่มอาชีพที่เกิดการรวมตัวขึ้นในชุมชน อาจารย์ให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญว่า การรู้จักความเสี่ยงในกลุ่มอาชีพต่างๆเป็นเรื่องหลักที่จำเป็นต้องกระทำ การที่อสอช. สามารถดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มผู้ผลิตปลาหวาน ได้นั้น เราได้ทำการเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของปลาหวานกันก่อน ก่อนจะเป็นวันนี้ มีที่มาที่ไป พวกเราต้องไม่ลืมหลักการสำคัญ  เนื้อหาวิชาการเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย แต่การปรับเปลี่ยนให้เป็นตามธรรมชาติของกลุ่มจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด ทั้งหมดทั้งปวงต้องถูกประสานกันอย่างเหมาะสม องขั้นตอนการทำงานของปลาหวานกันก่อน ก่อนจะเป

 

คุณนิคม จากสถานีอนามัยบ้านเลือกและทำหน้าที่เป็นเลขาคณะทำงานพื้นที่ แจ้งในที่ประชุมว่า วันที่ 25 มีนาคมจะเป็นการลงทะเบียนกลุ่มอาชีพในชุมชน เสียดายว่าวันนั้นอาจารย์สราไปราชการต่างประเทศจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่อย่างไรอาจารย์สราก็ฝากประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญที่กล่าวข้างต้น ไว้กับที่ประชุมเรียบร้อย

 

ในการประชุมวันนี้ สมาชิกกลุ่มปลาหวานมาร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานพื้นที่ แสดงความคิดเห็นหลังจาก อสอช.ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ว่าทางกลุ่มปลาหวานสนใจในเรื่องการตรวจสุขภาพของสมาชิกในกลุ่ม และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องน้ำในชุมชน  เป็นต้น จากการคุยกันไปคุยกันมาก็เลยเกิดแนวความคิดการจัดทำโครงการในอนาคตคือการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมการผลิตปลาหวาน และโครงการผลิตพลังงานทดแทนจากมูลโคนม สำหรับเรื่องนี้ ทางศูนย์วิชาการจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้ต่อไป  ทางเทศบาลโดยท่านประภาภรณ์ให้ความสนใจซักถามเป็นอย่างดี และอาจมีการคุยกันต่อไปในเรื่องนี้ ซึ่งทางศูนย์วิชาการก็แอบหวังว่า หากพื้นที่เองจัดทำโครงการเหล่านี้ในพื้นที่ โดยให้การสนับสนุนการทำโครงการเพื่อคนในพื้นที่จะเป็นสิ่งที่ดี สำหรับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ของคนในพื้นที่ของท่านอย่างแน่นอน

 

สุดท้าย ท้ายสุด คุณแพท นำเสนอเรื่อง ข้อเสนอรัฐร่วมจ่ายประกันสังคมแรงงานนอกระบบ มาตรา 40 (ใหม่) ซึ่งครอบคลุมการบาดเจ็บ คลอดบุตร ตาย ชราภาพ พิการ โดยรัฐร่วมจ่าย 2000 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่แรงงานนอกระบบ จ่าย 1360 บาทต่อคนต่อปี แนวทางนี้เป็นสิ่งที่ ที่ประชุมให้ความสนใจและจะคุยกันในวันที่ 25 มีนาคม 2552 อีกครั้ง

 

อาจารย์สรา คุณแพท และเล็กสุพัตรา (เก็บข้อมูลนวัตกรรม) ไม่ได้อยู่ร่วมทางอาหารกลางวันกับทางเทศบาลและพื้นที่ในวันนี้ ขอเป็นครั้งหน้า ข้าวหมูแดงเจ้าอร่อยและข้าวโพดแปดแถว ไม่พลาดแน่นอนค่ะ

 

ผศ.ดร. สรา อาภรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s